5w Condenser Motor c/w Bolt, Nuts & Washers

  • Sale
  • Regular price £45.89


5w Universal Condenser MotorRotation (Shaft End): CCW Watts Output: 5 RPM: 1250 Amps: .23 ‰ۡóÁÌÎ?ÌÎÌÁA‰ۡóÁÌ_åÈ

Dim (Inches): 2.6 ‰ۡóÁÌÎ?ÌÎÌÁW‰ۡóÁÌ_åÈ (Inches): 36í«ÌÎ_